sexta-feira

chong huang huei kung-fu

NINJA GO GO huang jin-ei jirai bo


huang jung chen ling min-hei huan jin mei!!!

ho ju fat li bojin gwan linmei jing. mei wo zou kip


ei deini. jungpin chinh huan chie chie tchon ga quem chin no hoo ling ling ai bie zhenyue zhang
wǒ dào
le zhè gè shí hòu hái shi yī yàng yè jì mò róng yì jiào rén bēi shāng wǒ
gǎnxiǎng de tài duō yīn wei wǒ yī gè rén yíng miàn ér lái de yuè guāng lā cháng shēn yǐng màn wú mù dì de zǒu zài lěng lěng de jiē wǒ méi yǒu nǐ de xiāo xī yīn wei wǒ zài xiǎng nǐ ài wǒ bié zǒu

Um comentário:

munha, o carniceiro disse...

a treta esta dentro dos coracoes dos seres, eh nela que os animais e os homens buscam a sabedoria ateh a morte